Bærekraft

Høsten 2015 vedtok FN bærekraftsmålene. Disse 17 målene skal alle verdens land sørge for at vi når innen 2030.

Scana bruker denne felles arbeidsplanen for å bidra til en mer bærekraftig planet. Scana har plukket fire mål som selskapet vil ha full fokus på. Scana vil ta ansvar og bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.

Likestilling mellom kjønnene

 

 • Scana og porteføljeselskapene søker aktivt likestilling gjennom sysselsetting av begge kjønn.
 • Scana alene har en kvinneandel på 40 %, det samme gjelder Scana’s styre.
 • Scana-konsernet totalt har i løpet av 2020 økt kvinneandelen med 4 % sammenlignet med 2019.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Scana (og portefølje selskapene) fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 • Scana (og portefølje selskapene) er ansvarlige og har fokus på utvikling av sine ansatte.
 • Scana er opptatt av å være en god og stabil arbeidsgiver. 

Ansvarlig forbruk og produksjon

 

 • Scana skal drive miljøvennlige, profesjonelle og sikre bedrifter, og resirkulering er et viktig område framover. 
 • Stål er et produkt som inngår i et kretsløp, og er derfor en viktig del av den sirkulære økonomien. Et viktig steg i kretsløpet er at skrapstålet kan gjenvinnes. Etter at stålet er smeltet kan det  fremstå i en helt ny form og med nytt formål.  Dette benytter Subseatec seg av. 
 • Alt stål som er brukt av Subseatec er resirkulert. Høy kvalitet på produktene fører til lang levetid.
 • Skarpenord bruker fornybar energi i produksjonen og vil legge vekt på at underleverandører  gjør det samme.
 • Skarpenord står blant annet for oppgraderingen av ventilstyresystemet på produksjonsskipet Jotun FPSO.  Produksjonstiden på Balder-feltet skal forlenges til 2045. 

Stoppe klimaendringene


 • Scana har vurdert mulig påvirkninger av det  ytre miljø på bakgrunn av eierselskapets  aktiviteter som svært lav (i hovedsak knyttet  til flyreiser). Eierselskapet har ingen aktiviteter som innebærer konsesjon/tillatelser. 
 • Scana oppfordrer porteføljeselskapene til å  utvikle bærekraftige produkt some  er så “rene” som mulig. Alle våre selskap jobber  aktivt for å begrense utslipp, avfall til deponier og andre negative miljøpåvirkninger.
 • Seasystems har justerert strategien inn mot  det grønne skiftet  – fra å være en ren leverandør  av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer  selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og  flytende vindkraft. Olje og gass kommer fortsatt  til å være et viktig marked de neste årene, inntil  de grønne markedene blir store nok.

Scana støtter frivillige organisasjoner

Scana forsyner en bærekraftig fremtid