Aksjer/aksjonærforhold

Scana har som mål at alle til enhver tid har korrekt informasjon om gruppens aktiviteter og finansielle status, slik at de kan bidra til en så riktig prisfastsettelse som mulig. En søker å nå dette målet gjennom offentliggjøring av kvartals- og årsrapporter, i tillegg til å publisere relevant informasjon i form av børsmeldinger og pressemeldinger.

Scana har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme i generalforsamlingen. Aksjens pålydende verdi er kr. 1,00. Det foreligger en fullmakt for selskapet å kjøpe egne aksjer for evt. oppkjøp inntil 10 % eierandel.

Aksjonær Beholdning  % av total  % av 20 største 
KREFTING AS 13 028 165 12,12 % 20,07 %
CAMAR AS 12 342 548 11,48 % 19,01 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 % 9,55 %
SPECTATIO FINANS AS 5 647 500 5,25 % 8,70 %
STOLEN AS 5 631 040 5,24 % 8,67 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 600 000 3,35 % 5,54 %
HØILAND HOLDING AS 3 400 000 3,16 % 5,24 %
ARNE MORLAND 2 995 433 2,79 % 4,61 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 544 131 1,44 % 2,38 %
CELIMAR AS 1 525 000 1,42 % 2,35 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 390 000 1,29 % 2,14 %
FRANK ROBERT SUNDE 1 132 500 1,05 % 1,74 %
PANDA AS 1 000 000 0,93 % 1,54 %
RUNE ANDRESEN 900 000 0,84 % 1,39 %
BEKKENES AS 859 857 0,80 % 1,32 %
GUNNERS AS 830 000 0,77 % 1,28 %
Nordnet Bank AB 798 543 0,74 % 1,23 %
NILS INGE TJELTA AS 700 000 0,65 % 1,08 %
KWG HOLDING AS 700 000 0,65 % 1,08 %
ANDREAS WEIDEMANN VORAA 700 000 0,65 % 1,08 %
  64 923 569 60,39 % 100,00 %

Oversikt hentet ut fra VPS 10. januar 2022. 
Totalt antall aksjer 107 511 831.
Antall aksjonærer: 3505

Aksjonærpolitikk

Scana’s aksjer er notert på Oslo Børs (ticker «SCANA»).

Scana’ aksjonærpolitikk er å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Utbyttepolitikken må ta hensyn til behovet for finansiell beredskap og muligheter for verdiskaping gjennom nye investeringer. 

Det er utarbeidet retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte innhenter forhåndsgodkjennelse og melder fra om det handles i Scana-aksjen. Det foreligger ingen begrensning for omsetning av aksjen.

Rammer for opsjonsordninger og ordninger for tildelinger av aksjer til ansatte, skal behandles og godkjennes av
generalforsamlingen. Aksjonærer som er registrert i den norske Verdipapirsentralen (VPS) må melde
endringer av adresse til sin kontofører, og ikke direkte til selskapet.

Primærinnsidere

Børsnoterte selskap har en plikt til å holde listen over primærinnsidere oppdatert. 
Klikk på denne linken for å se primærinnsidere for Scana. 

Investorinformasjon

Scana skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en balansert og korrekt verdisetting av
aksjen. Konsernet legger vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media. Dette ivaretas gjennom børsmeldinger, pressemeldinger, kvartalspresentasjoner og presentasjoner for analytikere og investorer.

Generalforsamlingen vedtok i 2010 at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling i selskapet, som for eksempel årsrapporter, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett, jfr. vedtektenes § 9 C. Rapporteringskalender er til enhver tid tilgjengelig her.

Kontofører

Nordea Verdipapirservice
Sentrum 0107 Oslo
Norge