Selskapsstyring

Morselskapet Scana er et norsk selskap som er registrert på Oslo Børs. Derfor er selskapet underlagt norsk lovgivning som en minimumsstandard for prinsipper som gjelder eierstyring og ledelse.

En søker også å følge norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Se www.nues.no

Styrende organer

 • Generalforsamling
  Selskapets øverste styringsorgan er generalforsamlingen i Scana. Denne avholdes normalt en gang i året, i april eller mai måned. Denne velger styremedlemmer i Scana, samt konsernets eksterne revisor, og fastsetter honorar til disse. Generalforsamlingen behandler videre saker som følger av aksjeloven, herunder årsregnskapet for konsernet og morselskapet. Alle som eier aksjer i selskapet har rett til å møte og stemme på generalforsamlingen. Innkalling og saksliste sendes ut senest 21 dager før generalforsamlingen skal avholdes. Sakspapirer til generalforsamlingen vil være tilgjengelig på www.scana.no
 • Valg- og kompensasjonskomité
  Selskapets generalforsamling har nedsatt en egen valg- og kompensasjonskomité som består av tre eksterne medlemmer. Komiteen består for tiden av Henning Stephansen (leder), Bjørn Dahle og Hans Eide. Valg- og kompensasjonskomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer i styret, styrets leder og nestleder, samt kandidater til medlemmer av valgkomiteen. Valg- og kompensasjonskomiteen fremmer forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer, samt forslag til egen kompensasjon til generalforsamlingen.
 • Styre og ledelse
  Les mer om styre og ledelse her.

Styringsmodell

Selskapets vedtekter bestemmer at skal selskapets styre bestå av 3-7 medlemmer og at disse skal velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Aldersgrense for styremedlemmene er 68 år, med fratredelse på første ordinære generalforsamling etter fylte 68 år. Styrets oppgaver og ansvar er fastsatt i norsk lov og omfatter den overordnede styring og kontroll av selskapet.

Styrets sammensetning ivaretar ønsket om uavhengighet i forhold til selskapets ledelse. Det er utformet en egen rettledning for styret og dets arbeid. I henhold til denne, er styret ansvarlig for ledelsen av konsernets virksomhet, samt at lover og regler overholdes. Styrets hovedoppgaver omfatter strategi, organisering og kontroll. 

Det er ikke et separat revisjonsutvalg i selskapet – disse oppgaver og plikter utføres av selskapets styre. Det er ikke etablert resultatavhengig godtgjørelse eller opsjonsprogram for noen av styrets medlemmer.

Lederlønnserklæring

I samsvar med Allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsår og som skal behandles på ordinær generalforsamling. Innholdet i erklæringen er tatt inn i note 10 i årsregnskapet. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen, mens generalforsamlingen skal godkjenne retningslinjer om tildeling av godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i Scana.

Vedtekter for Scana ASA

 1. Selskapets navn skal være Scana. Selskapet er et allment aksjeselskap. 
 2. Selskapets formål er eie og drift av industri- og handelsvirksomheter og dermed tilhørende virksomhet samt eie og drift av fast eiendom. Selskapets formål innbefatter videre investering i andre selskap for å fremme selskapets virksomhet. 
 3. Selskapets forretningskontor skal være i Stavanger. 
 4. Selskapets aksjekapital er kr 107 511 831, fordelt på 107 511 831 aksjer, hver pålydende kr 1. 
 5. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen. 
 6. Styrebestemmelser
  1. Selskapets styre består av 3-7 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Aldersgrensen for styremedlemmer er 68 år med fratredelse på første ordinære generalforsamling etter fylte 68 år. 
  2. Selskapets samlede styre skal utøve revisjonsutvalgets oppgaver og inneha revisjonsutvalgets plikter og funksjoner i henhold til de til en hver tid gjeldende krav etter allmennaksjeloven. 
 7. Selskapets firma tegnes av styrets formann eller daglig leder i fellesskap med ett styremedlem. 
 8. Generalforsamlingen ledes av styrets formann. 
 9. Generalforsamlingsbestemmelser
  1. På den ordinære generalforsamling skal følgende tema behandles og avgjøres: 
   1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av års underskudd samt utdeling av utbytte. 
   2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse. 
   3. Valg av styre og styrets formann ved utløpt funksjonstid. 
   4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. 
   5. Valg av revisor dersom det foreligger forslag om dette. 
   6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 
   7. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. 
  2. Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 3 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede generalforsamlingens valg av styremedlemmer, foreslå kandidater til styreverv og anbefale størrelse på kompensasjon til styrets medlemmer til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid. 
  3. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamling i selskapet, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkalling til generalforsamling, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett. Krav om utsendelse kommer da ikke til anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamling 
  4. 0.For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 

Sist oppdatert 26. april 2016

Revisor

Generalforsamlingen velger uavhengig ekstern revisor og fastsetter honorar til denne. Revisjonsselskapet EY er valgt som revisor for Scana. Den eksterne revisor skal bekrefte til generalforsamlingen at selskapets er avlagt i tråd med gjeldende lover og regler.

Innsidereglement

Innsidereglementet kan lastes ned her.